Kategoria: Statut

Ogłoszono przez Michał Pasynek

UCHWAŁA Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Kiwity z dnia 24 marca 2009 r.

UCHWAŁA  Nr XXVI/123/09
Rady Gminy Kiwity
z dnia 24 marca 2009 r.
 
zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kiwity.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 ,poz. 220 , Nr 65, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214 ,poz. 1806 , Dz.U. z 2003 r. Nr 80 ,poz. 717 ,Nr 162,poz. 1568 , Dz.U. z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 ,Nr 116 , poz. 1203 , Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175 ,poz. 1457 , Dz.U. z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181 ,poz.1337 , Dz.U. z 2007 r. Nr 48,poz. 327 ,               Nr 138,poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218 , Dz.U. z 2008 r. Nr 180 ,poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458  ) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223 ,poz.1458 )                                                          Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:
 
§1. W załączniku do uchwały Nr II/4/02 Rady Gminy Kiwity z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kiwity ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 159,poz.2128) wprowadza się następujące zmiany :
 
1)       § 8 ust.1 pkt.3 otrzymuje brzmienie „ 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika  Gminy , który jest głównym księgowym  budżetu -  na wniosek Wójta.”
 
2)    § 55 otrzymuje brzmienie „§ 55.1. Pracownicy samorządowi są zatrudnieni na podstawie :
              a) wyboru – wójt
              b) powołania - zastępca wójta i Skarbnik gminy.
              c) pozostali pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem ust.2
              2. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania z dniem 1 stycznia 2012  r. przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.”
 
3)       § 56 otrzymuje brzmienie „§ 56. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta , związane z nawiązaniem                   i rozwiązaniem stosunku pracy , wykonuje przewodniczący rady gminy , a pozostałe czynności –wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy , z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.”
 
4)       § 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie „3.Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej może być przyznana dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.”
 
5)       w § 65 uchyla się ust. 4
 
       §2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
       §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 

 Przewodniczący Rady Gminy
 Cezary Alchimowicz

 
 
Uchwała została opublikowana w Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 65, poz.1051