Kategoria: Statut

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Postanowienia ogólne

Tekst ujednolicony

 

R O Z D Z I A Ł   I

 

P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

 

       § 1. 1  Mieszkańcy  gminy  Kiwity stanowią  z mocy  prawa  wspólnotę samorządową .

           2. Gmina obejmuje obszar  o powierzchni 14.538 ha .

           3. Siedzibą  gminy jest miejscowość Kiwity.

           4. Gmina posiada osobowość prawną .

           5. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

       § 2. Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb  wspólnoty ,  tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju  gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty .

 

       § 3. 1. Dla  wykonania  zadań własnych  przekraczających  możliwości

realizacyjne gminy może  ona przystąpić  do związku gmin.

 

       2. Przystąpienie do związku wymaga zgody rady gminy .

 

       3. Wykonywanie  zadań  publicznych przekraczających  możliwości gminy  następuje w drodze  współdziałania międzykomunalnego.

 

       4. Gmina może  tworzyć  stowarzyszenia. W tym przypadku stosuje się przepisy  o stowarzyszeniach .

 

       § 5. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy  mogą  wypowiadać się w drodze  referendum gminnego.

Załączniki: