Kategoria: Organy Gminy

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Wójt

Funkcję Wójta sprawuje Wiesław Tkaczuk.

Tel: (0-89) 766 0995

Zadania Wójta
1)     reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
2)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4)     zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5)     okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6)     rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
7)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8)     upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9)     udzielanie pełnomocnictw pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych .
10)    uczestnictwo w pracach związków i porozumień miedzy gminnych
11)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.