Kategoria: Rada Gminy - Komisje

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

KOMISJA ROLNICTWA , OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
RADY GMINY KIWITY
VII KADENCJA 2014-2018

 


Komisja Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej liczy 6 członków zgodnie z §31 ust.2 Statutu Gminy Kiwity przyjętego uchwałą Nr II/4/02 Rady Gminy Kiwity z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kiwity ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 159,poz.2128 z póź.zm)

Członkowie Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wybrani uchwałą Nr I/3/14 Rady Gminy Kiwity z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kiwity.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wybrany spośród członków komisji

SKŁAD OSOBOWY :

1) Piotr Marian Kaczmarek – przewodniczący

2) Mateusz Zawada

3) Irena Kapuścińska

4) Zdzisław Pełka

5) Krzysztof Adamek

6) Zbigniew Tenus


 
Zadania Komisji
 
1. Do pomocy w wykonaniu swoich zadań rada ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje.
2. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw do których zostały powołane należy w szczególności:

 a/ opiniowanie uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,

 b/ kontrola jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami rady w zakresie właściwości komisji,

 c/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

 d/ badanie terminowości załatwiania przez wójta i jednostki organizacyjne postulatów i wniosków oraz skarg mieszkańców w zakresie właściwości komisji.

3. Przedmiot działania i zakres zadań komisji doraźnych oraz ich skład osobowy określają odpowiednie uchwały Rady Gminy.