Kategoria: Rada Gminy - Komisje

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KIWITY
VII KADENCJA 2014-2018

Komisja Rewizyjna liczy 3 członków zgodnie z §31 ust.2 Statutu Gminy Kiwity przyjętego uchwałą Nr II/4/02 Rady Gminy Kiwity z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kiwity ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 159,poz.2128 z póź.zm)


Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani uchwałą Nr I/3/14 Rady Gminy Kiwity z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kiwity.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybrany spośród członków komisji.

SKŁAD OSOBOWY :

1. Irena Kapuścińska  – przewodniczący
2. Kazimierz Wierzbicki – członek
3. Dariusz Nowak – członek


Zadania Komisji

1. Komisja rewizyjna  kontroluje działalność wójta , gminnych jednostek   organizacyjnych  oraz jednostek pomocniczych  Gminy .

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni , z  wyjątkiem radnych  pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  rady.

3. Komisja rewizyjna opiniuje  wykonanie budżetu Gminy i  występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia  lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Wniosek w sprawie absolutorium  podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową .

4 . Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez  radę  w zakresie kontroli . Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych  właściwych  merytorycznie komisji powołanych  przez radę gminy .

5. Komisja rewizyjna  podejmuje  kontrole zgodnie z planem  pracy zatwierdzonym przez  radę  oraz wyłącznie na zlecenie rady.

6. Rada może  zlecić komisji rewizyjnej  przeprowadzenie  kontroli  doraźnej .

7. Rada  zalecając komisji przeprowadzenie kontroli    określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

8. Podstawową formą działania komisji rewizyjnej są kontrole.  

9. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o kryterium legalności, gospodarności i rzetelności.

10. Przewodniczący komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na trzy dni przed terminem kontroli.

11. Członkowie komisji działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez przewodniczącego Rady Gminy.

12. Upoważnienie winno zawierać termin, przedmiot i zakres przeprowadzanej kontroli.

13. Komisja rewizyjna upoważniona jest do:

 a/ wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

 b/ wglądu do akt i dokumentów jednostki kontrolowanej,

 c/ żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych oraz pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

14. Zadaniem komisji jest:

 a/ rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

 b/ ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstawania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstawanie.

15. Z przebiegu kontroli komisja rewizyjna sporządza  protokół , który podpisują  wszyscy   członkowie komisji oraz  kierownik jednostki  kontrolowanej .     

16 . Wyniki swoich działań komisja przedstawia Radzie Gminy w formie  sprawozdania .