Ogłoszono przez Michał Pasynek

Budżet 2016

Uchwała Nr X/65/15
Rady Gminy Kiwity
z dnia 30 grudnia 2015r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2016 r.

   

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11 275 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 10 714 741 zł,
     dochody majątkowe w wysokości 560 500 zł.


§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 350 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 612 611 zł,
     wydatki majątkowe w wysokości     737 630 zł.
1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 468 500 zł., zgodnie  z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
      - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
      - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
     
§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 75 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 75 000 zł.


§ 4

Przychody budżetu w wysokości 235 000 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

    1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł;
    2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 75 000 zł;
    3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000 zł.

 

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 28 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232):
1. dochody w wysokości 4 000 zł,
2. wydatki w wysokości 4 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.


§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000 zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości 29 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

    1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
    2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
    3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 


2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

    1)   dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;
    2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
    3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


          
§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Alchimowicz

Załączniki: