Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-05-04Nr 23/17Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiwity w roku 2017.Obowiązujący
22017-04-28Nr XXI/127/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.Obowiązujący
32017-04-28Nr XXI/126/17Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity.Obowiązujący
42017-04-26Nr 22/17Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
52017-04-10Nr 19/17Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
62017-03-31Nr XX/125/17Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Obowiązujący
72017-03-31NR XX/124/17Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokosci opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej w Kiwitach , dla których organem prowadzacym jest Gmina Kiwity.Obowiązujący
82017-03-31NR XX/123/17Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze , pedagoga , logopedy , psychologa , doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.Obowiązujący
92017-03-31NR XX/122/17Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity.Obowiązujący
102017-03-31Nr XX/121/17Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Obowiązujący
Strona 1 z 87