Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Numer aktu: NR XIX/116/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Uchwała Nr XIX/116/17

Rady GminY kiwity

                                           z dnia 23 LUTEGO 2017 r.

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała określa:

1)   plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiwity,
 a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiwity na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)   plan sieci prowadzonych przez Gminę Kiwity klas dotychczasowego publicznego gimnazjum ,prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowego publicznego gimnazjum ,prowadzonych przez Gminę Kiwity na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3)   projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Kiwity , od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały ,

§2. Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Kiwitach  włącza się do Szkoły Podstawowej z siedzibą w Kiwitach  na następujących  warunkach:

1) Szkoła Podstawowa w Kiwitach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Kiwitach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum w Kiwitach  zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§3. Określa się następujący plan sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiwity :

  1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kiwitach na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  2. oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Żegotach na okres od dnia 1 września              2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity  : Kiwity 28 , 11-106 Kiwity , a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kiwity.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady

                                                                                                     Cezary Alchimowicz

                                                            

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe .

Art. 210 ustawy wprowadzającej zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego , po uprzednim uzyskaniu w tej sprawie pozytywnej opinii kuratora oświaty Uchwała ma zostać podjęta do 31 marca 2017 r. W związku z tym , że kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania , aby wypełnić obowiązek podjęcia uchwały w określonym terminie oraz uzyskać stosowną opinię właściwego kuratora oświaty , należy w pierwszej kolejności podjąć uchwałę intencyjną na podstawie art. 206 ust.1-4.

Gmina Kiwity prowadzi obecnie jedną jednostkę oświatową -  tj. Zespół Szkół w Kiwitach , w skład którego wchodzą :

  1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z oddziałami przedszkolnymi (oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego  oraz  oddział dzieci młodszych 3-5 lat)
  2. Szkoła Filialna w Żegotach wraz z oddziałem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej  w Kiwitach ,
  3. Publiczne Gimnazjum w Kiwitach .

Art. 206 ust.4 ustawy wprowadzającej pozwala organowi prowadzącemu zmienić sieć oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych . W uchwale nie zakłada się zmiany funkcjonowania sieci oddziałów przedszkolnych , wprowadzenie zapisów porządkuje jedynie stan obecny oraz potwierdza realizację dostępności najmłodszych dzieci do nauki i wychowania w placówkach najbliższych ich miejscu zamieszkania , stąd  w przedmiotowej uchwale znajduje się zapis dotyczący projektu dostosowania oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych , na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Zgodnie z obowiązującym prawem od dnia 1 września 2019 r.  oddziały przedszkolne zostaną przekształcone w przedszkola , planuje się utworzenie przedszkola w Kiwitach z oddziałem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz utworzenie z mocy prawa Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kiwitach.

    Na podstawie art.191 , ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 60) zespół szkół , w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

Od dnia 1 września 2017 r. :

  1. nie ma naboru do klasy I gimnazjum – obecna klasa VI szkoły podstawowej rozpoczyna naukę w klasie VII ,
  2. klasy II i III dotychczasowego gimnazjum będą prowadzone w szkole podstawowej do czasu zakończenia nauki tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W związku z tym , że Gmina Kiwity prowadzi tylko Zespół Szkół w Kiwitach , w uchwale , nie ulegają zmianie obwody szkoły podstawowej w Kiwitach , ani obwody klas dotychczasowego gimnazjum .

Mając powyższe na uwadze przedmiotowa uchwała, jest zgodna z założeniami reformy edukacji.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc uchwała Nr XVII/107/12 Rady Gminy Kiwity z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów ( Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. , poz.1709)