Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Numer aktu: Nr XX/125/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:


UCHWAŁA Nr XX/125/17
Rady Gminy Kiwity
z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

   Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1379 z póź.zm) , po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kiwitach, Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/122/09 Rady Gminy Kiwity z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 65, poz. 1050 z póź.zm) , wprowadza się następujące zmiany:

1)w §4 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Od 1 września 2017 roku wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wyniesie do 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, przyjętego w rozporządzeniu w tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego - na jeden etat kalkulacyjny nauczycielom.”
b) skreśla się ust.4
c) ust.6 otrzymuje brzmienie :”6. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełnienia warunków o których mowa w § 4 ust.1 przyznaje dyrektor.”
d) ust.7 otrzymuje brzmienie :”7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom :
1) stażystom w okresie odbywania stażu,
2) którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tym , którzy stanowiska kierownicze sprawują w zastępstwie,
3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
5) nauczycielom w pierwszym ich roku pracy.”

2) w §5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
                              "1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole                 ,przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1)Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kiwitach do 1 000  zł miesięcznie ,
2)Kierownikowi Szkoły Filialnej w Żegotach       do    400 zł miesięcznie.

2.Dodatek funkcyjny przysługuje również za sprawowanie funkcji:

     
1)  wychowawcy klasy w wysokości do 100 zł miesięcznie,
2)  opiekuna stażu - w wysokości do 50 zł.”

3)w §7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

  "3.  Wysokość dodatku za pracę w warunkach trudnych wynosi 3 % stawki godzinowej  za każdą przepracowaną godzinę.
4. Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych wynosi 7 % stawki      godzinowej za każdą przepracowaną godzinę."

    
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Cezary Alchimowicz