Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Kiwity i Gminę Bartoszyce zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Numer aktu: Nr XXIII/133/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA  NR XXIII/133/17                                                                                                              

 RADY GMINY KIWITY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Kiwity i Gminę Bartoszyce zadań                    z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy                                        z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 3 ust. 2      pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa­trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

 

§1.1. Wyraża się zgodę na  zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kiwity                   i Gminą Bartoszyce w zakresie wspólnej realizacji zadania publicznego dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców obu gmin, których nieruchomości położone są bezpośrednio na pograniczu tych gmin i dla których istnieją techniczne możliwości przyłączenia do komunalnych urządzeń wodociągowych będących własnością sąsiedniej gminy.

 

2.  Upoważnia się Wójta Gminy Kiwity do podpisania porozumienia , o którym mowa w ust.1.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kiwity

                                                                                       Cezary Alchimowicz

Załączniki: