Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Gminą Kiwity dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Kiwity przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.

Numer aktu: Nr XXIII/134/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XXIII/134/17

RADY GMINY KIWITY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską

Lidzbark Warmiński a Gminą Kiwity dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Kiwity  przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.

 

     Na podstawie art. art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) w związku z  art. 18 ust 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U .z 2016 r.  poz 930 z późn. zm.) i §7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm)  Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

 

 

§1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Gminą Kiwity w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Kiwity opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy  Dom Samopomocy  w Lidzbarku Warmińskim dla osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych.

 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kiwity do podpisania porozumienia, o którym mowa                   w ust.1.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 Cezary Alchimowicz

Załączniki: