Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej.

Numer aktu: Nr XXIII/135/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XXIII/135/17        

RADY GMINY  KIWITY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

zmieniająca   uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej.

 

            Na podstawie art. 25 ust. 4, 6,8,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z póź. zm .) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 lipca                               2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 ) ,rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca  2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800                       z póź.zm) ,  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U. Nr 27,poz.271 z póź. zm)  Rada Gminy Kiwity uchwala ,co następuje:

 

§1. W uchwale Nr X/39/07 Rady Gminy Kiwity z dnia 19 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy                     w podróży służbowej ,wprowadza się następujące zmiany :

1) §1.1. otrzymuje brzmienie „§ 1.1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną :

1) Przewodniczącemu Rady Gminy 85 % maksymalnej wysokości diety w gminach ustalonej                         w § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2000 roku ,w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 )

2) Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy 45 % maksymalnej wysokości diety w gminach ustalonej                 w § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2000 roku ,w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 )

3) Przewodniczącemu Komisji Rady Gminy 38 % maksymalnej wysokości diety w gminach ustalonej          w § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2000 roku ,w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 )

4) Radnemu nie pełniącemu żadnej funkcji w radzie 34 % maksymalnej wysokości diety w gminach ustalonej w § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2000 roku ,w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 )”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załączniki: