Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Numer aktu: NR XXIII/136/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XXIII/136/17

RADY GMINY KIWITY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)  Rada Gminy Kiwity 

uchwala,  co następuje:

 

 

 

 

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu  działkę nr 38/1 o powierzchni                     0,1000 ha  położoną w obrębie Klutajny, gmina Kiwity.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Cezary Alchimowicz

 

 

Załączniki: