Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity, wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Numer aktu: Nr 45/17

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr  45/17

Wójta Gminy Kiwity

z dnia 29 sierpnia 2017r.

 

w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity, wykonania planu               

                  finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się       wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz1870 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/197/10 z dnia 20 sierpnia 2010r. Wójt zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przedstawia się Radzie Gminy Kiwity oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

  1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity za pierwsze półrocze 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za pierwsze półrocze 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 2
  3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    

                                                                                                             

                                                                                                               Wójt

                                                                                                   Wiesław Tkaczuk

 

Załączniki: