Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Numer aktu: XXIV/140/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XXIV/140/17

RADY GMINY KIWITY

 z dnia 29 września 2017 r.

 

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)  Rada Gminy Kiwity  uchwala,  co następuje:

 

 

 

 

§1.1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działkę nr 131/3 o powierzchni 0,1485 ha położoną w obrębie Krekole.

2. Sprzedaż działki, o której mowa w ust. 1 nastąpi na rzecz Alicji Styczewskiej                            z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, na cele niezwiązane                                z działalnością zarobkową.                          

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Cezary Alchimowicz