Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Numer aktu: Nr 64/17

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 64/17

Wójta Gminy Kiwity

z dnia 25 października 2017r.

                   w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), Wójt zarządza, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 263 716,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 15 729 015,86

       z tego : dochody bieżące w wysokości               14 993 596,86 zł,

                   dochody majątkowe w wysokości               735 419,00

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 263 716,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 163 590,86

         z tego : wydatki bieżące w wysokości                 14 605 746,86 zł,

                   wydatki majątkowe w wysokości             1 557 844,00

 

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości  434 575 zł są kredyty w wysokości 434 575 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 638 575 zł, rozchody w wysokości 204 000 zł., zgodnie z załącznikiem  nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                        Wiesław Tkaczuk

Załączniki: