Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kiwitach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kiwitach.

Numer aktu: NR XXV/150/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXV/150/17

Rady GminY KIWITY

z dnia 24 listopada 2017 r.

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kiwitach                                    w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kiwitach.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) , art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z póź.zm)                 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.            z 2017 r. poz. 59 z póź.zm) uchwala się, co następuje:

 

§1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Kiwitach z siedzibą                    w Kiwitach 63 A , 11-106 Kiwity , w skład którego wchodziły jedynie :

 

  1. sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Kiwitach z siedzibą w Kiwitach 63 A ,                 11-106 Kiwity wraz ze Szkołą Filialną w Żegotach z siedzibą w Żegotach 91 ,11-106 Kiwity ,
  2. Publiczne Gimnazjum w Kiwitach z siedzibą w Kiwitach 63 A , 11-106 Kiwity.

 

- stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Kiwitach z siedzibą w Kiwitach 63 A , 11-106 Kiwity wraz ze Szkołą Filialną w Żegotach z siedzibą w Żegotach 91 , 11-106 Kiwity.

 

§2. Obwód Szkoły Podstawowej w Kiwitach obejmuje miejscowości wchodzące           w skład sołectw : BARTNIKI , CZARNY KIERZ ,KIERSNOWO , KIERWINY, KIWITY ,KLEJDYTY, KLUTAJNY , KOBIELA , KONITY , KREKOLE ,MAKÓW , NAPRATY ,POŁAPIN ,ROKITNIK , SAMOLUBIE, STOCZEK ,TOLNIKI WIELKIE , ŻEGOTY.

 

§3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Kiwitach.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                              Cezary Alchimowicz

Załączniki: