Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu konkursowego pn. „Zmieniamy przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer aktu: NR XXVII/160/18

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XXVII/160/18

RADY GMINY KIWITY

z dnia 31 stycznia 2018 r

 

w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu konkursowego pn. „Zmieniamy przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020.

 

       Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 , art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

 

§1.1 Przyjąć do realizacji partnerski  projekt pn. „Zmieniamy przyszłość”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w latach 2018-2019.

          2. Partnerami w projekcie są : 

          1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach, który będzie realizował projekt o wartości całkowitej 165 224,40 zł ,

      2) Ornecka Spółdzielnia Socjalna ARKA ,

      3) Psychologiczne Centrum Rozwoju Anna Mackiewicz.

 

 §2. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM 11 Włączenie społeczne, Działanie  RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w konkursie RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17 o numerze RPWM.11.01.01-28-0087/17 przez Ornecką Spółdzielnię Socjalną ARKA.

                                                             

                                                 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

             

                                                                                               Cezary Alchimowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Problem bezrobocia na terenie Gminy Kiwity nadal pozostaje dużym problemem społecznym w znacznym stopniu powodującym wykluczenie społeczne mieszkańców Gminy. W celu zmniejszenia tego problemu, realizując   zadania Gminy  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach ogłosił w BIP Gminy Kiwity informację o poszukiwaniu partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM 11 Włączenie społeczne, Działanie  RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Do współpracy zgłosiły się : Ornecka Spółdzielnia Socjalna ARKA i Psychologiczne Centrum Rozwoju Anna Mackiewicz. Udział w przedsięwzięciu spółdzielni socjalnej obniżyło obowiązkowy wkład własny do projektu z 15 do 5.51% wartości projektu. Wsparciem  planuje się objąć 24 mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Zgodnie z procedurą wyboru projektów do realizacji Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, wymaga od ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiedniej uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego przyjmującej do realizacji projekt.

Niezłożenie żądanych dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacje z ubiegania się o dofinansowanie. Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

 

 

Załączniki: