Kategoria: Orzekanie W Sprawach Wojskowych

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

KOGO DOTYCZY:


Żołnierzy rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzen rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, mających miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie Gminy Kiwity, którzy nie otrzymali w zakładzie pracy wynagrodzenia/ nie osiagnęli dochodu, za czas odbywania ćwiczeń, co winno być wykazane w zaświadczeniu.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kiwity, Referat Organizacyjny - STANOWISKO D/S.

OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH

 

Nr pokoju, telefonu, e-mail : 16, 89 766 09 93, oc@gminakiwity.pl

 

Opłata skarbowa, inne : Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1, lit.e ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnejwypłata lub odmowa wypłaty żołnierzowi
świadczenia rekompensującego
.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wójta Gminy Kiwity przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Kiwity.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:


Art.119a, r ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wypełniony wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe, złożony po zakończeniu ćwiczeń wojskowych , ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń. Wniosek powinien zawierać określenie sposobu przekazania świadczenia na: rachunek osobisty (należy podać numer konta bankowego) lub do wypłaty w kasie urzędu,;

 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych oraz kwotę  uposażenia.

 3. Zaświadczenie stwierdzające wysokość kwot netto dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. Wysokość kwot w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych powinna być naliczona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015r. , poz. 1520). Wysokość kwot stwierdzają niezwłocznie uprawnione do tego organy, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

 

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą ,- stwierdzajace kwotę netto dziennego utraconego dochodu,
  tj. kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;

 • zaświadczenie od pracodawcy - stwierdzające kwotę netto dziennego utraconego wynagrodzenia tj. kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych; stwierdzające również , że nie otrzymał on wynagrodzenia
  za czas ćwiczeń;

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ,- w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej - stwierdzajace kwotę netto dziennego utraconego dochodu tj. kwota uzyskana
  z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu
  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
  z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie
  art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21
  i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie
  z jego udziałem we współwłasności.

 • W przypadku, gdy okresy pozostawania w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej są krótsze niż okresy, o których mowa
  wyżej, podstawę wymiaru świadczenia rekompensującego oblicza się proporcjonalnie.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Świadczenie rekompensujące ustala się i wypłaca w przypadku, gdy żołnierz rezerwy nie otrzymał
  w zakładzie pracy wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń, co winno być wykazane w zaświadczeniu.

 2. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż
  w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 3. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał
  z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 4. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

 5. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki wojskowej stwierdza w zaświadczeniu
  o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

 6. Dowódca jednostki wojskowej w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania.

 7. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych stanowi suma dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczona od dnia stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych do dnia zwolnienia go z tych ćwiczeń.

 

ZAŁĄCZNIKI:
 

 1. Wniosek o ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie
  za odbyte ćwiczenia wojskowe.

 2. Wzór zaświadzcenia określającego kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu w związku
  z ćwiczeniami wojskowymi.

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015r. , poz. 1520).

Opracował(a): Inspektor : M.Kielak ,

Załączniki: