Kategoria: Orzekanie W Sprawach Wojskowych

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

KOGO DOTYCZY:


Żołnierzy rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzen rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, mających miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy na terenie Gminy Kiwity, którzy nie otrzymali w zakładzie pracy wynagrodzenia/ nie osiagnęli dochodu, za czas odbywania ćwiczeń, co winno być wykazane w zaświadczeniu.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kiwity, Referat Organizacyjny - STANOWISKO D/S.

OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH

 

Nr pokoju, telefonu, e-mail : 16, 89 766 09 93, oc@gminakiwity.pl

 

Opłata skarbowa, inne : Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1, lit.e ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnejwypłata lub odmowa wypłaty żołnierzowi
świadczenia rekompensującego
.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wójta Gminy Kiwity przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Kiwity.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:


Art.119a, r ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wypełniony wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe, złożony po zakończeniu ćwiczeń wojskowych , ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń. Wniosek powinien zawierać określenie sposobu przekazania świadczenia na: rachunek osobisty (należy podać numer konta bankowego) lub do wypłaty w kasie urzędu,;

 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

 3. Zaświadczenie stwierdzające wysokość kwot netto dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. Wysokość kwot w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych powinna być naliczona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015r. , poz. 1520). Wysokość kwot stwierdzają niezwłocznie uprawnione do tego organy, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

 

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą ,- stwierdzajace kwotę netto dziennego utraconego dochodu,
  tj. kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;

 • zaświadczenie od pracodawcy - stwierdzające kwotę netto dziennego utraconego wynagrodzenia tj. kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych; stwierdzające również , że nie otrzymał on wynagrodzenia
  za czas ćwiczeń;

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ,- w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej - stwierdzajace kwotę netto dziennego utraconego dochodu tj. kwota uzyskana
  z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu
  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
  z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie
  art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21
  i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie
  z jego udziałem we współwłasności.

 • W przypadku, gdy okresy pozostawania w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej są krótsze niż okresy, o których mowa
  wyżej, podstawę wymiaru świadczenia rekompensującego oblicza się proporcjonalnie.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Świadczenie rekompensujące ustala się i wypłaca w przypadku, gdy żołnierz rezerwy nie otrzymał
  w zakładzie pracy wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń, co winno być wykazane w zaświadczeniu.

 2. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż
  w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 3. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał
  z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 4. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

 5. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki wojskowej stwierdza w zaświadczeniu
  o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

 6. Dowódca jednostki wojskowej w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania.

 7. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych stanowi suma dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczona od dnia stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych do dnia zwolnienia go z tych ćwiczeń.

 

ZAŁĄCZNIKI:
 

 1. Wniosek o ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie
  za odbyte ćwiczenia wojskowe.

 2. Wzór zaświadzcenia określającego kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu w związku
  z ćwiczeniami wojskowymi.

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015r. , poz. 1520).

Opracował(a): Inspektor : M.Kielak ,

Załączniki: