Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie KOBIELA gmina Kiwity.

 

W Ó J T  G M I N Y   K I W I T Y

 

o g ł a s z a

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie KOBIELA gmina Kiwity.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kobiela uchwalonym  uchwałą Nr VI/36/15 Rady Gminy  Kiwity   z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kobiela w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz.3435) przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:

 1MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz  osób trzecich.

Nr KW OL1L/00027206/9

 

Działka nr 98/6 o powierzchni 0,2613 ha (niezabudowana)

 

Cena wywoławcza  wynosi: 33.420,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 6.000,00 zł

 

Działka nr 98/7 o powierzchni 0,2588 ha (niezabudowana)

    

Cena wywoławcza  wynosi: 33.101,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 6.000,00 zł

 

Działka nr 98/8 o powierzchni 0,2684 ha (niezabudowana)

 

Cena wywoławcza  wynosi: 34.328,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 6.000,00 zł

 

Działka nr 98/9 o powierzchni 0,2816 ha (niezabudowana)

 

Cena wywoławcza  wynosi: 36.017,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 7.000,00 zł

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 10ºº w siedzibie  Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5.

Wadium należy wpłacić  w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. (data wpływu na rachunek Urzędu) w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kiwity Bank Millennium S.A. Lidzbark Warmiński Nr 14116022020000000061931366.

Wadium powinno być wniesione w gotówce.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Osobom, które wadium wpłaciły, a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiwity w pokoju nr 4, tel. 89 766 0922.                                                                                 

                                                                  

            

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kiwity, dnia 12.06.2017 r.