Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu lokal usługowy nr 3 w budynku mieszkalno-usługowym nr 12 w Kiwitach

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

 

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) podaję informację o wyniku przetargu:

 

1. W dniu 8.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5 odbył się  przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiotem przetargu był lokal usługowy nr 3 w budynku mieszkalno-usługowym nr 12 w Kiwitach o powierzchni użytkowej 65,3 m² wraz z udziałem wynoszącym 2121/10000 w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym   337/1 o powierzchni 0,1990 ha dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmiński IV  Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą kw nr  OL1L/00032846/5.

3.  Do przetargu dopuszczono – 1 osobę;  nie dopuszczono do uczestnictwa w przetargu -  0 osób.

4.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 50.000,00 zł.

      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 50.500,00 zł.

5.  Nabywcą nieruchomości został Paweł Kucharewicz.

     

                                                                    

 

 

Wójt

Wiesław Tkaczuk

 

 

              

 

              

              

Sprawę prowadzi: Krystyna Napiórkowska tel. 89 766 0922