Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                                 Kiwity, dnia  6.07.2017 r.   

 

 

                                                 

                                                                                             

Nasz znak:GKŚO.III.6733.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E                                                                                             

 

 

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.06.2017 r. na wniosek Pana Zbigniewa Matuszewskiego ul. Strzelców 40/22, 81-586 Gdynia, będącego pełnomocnikiem P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 29 o powierzchni 10,00 ha obręb Kobiela, gmina Kiwity. 

            Informuje się, iż z materiałami w powyższej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 4 oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

Wójt

Wiesław Tkaczuk

 

 

 

Sprawę prowadzi: Krystyna Napiórkowska tel. 89 766 0922