Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie KLUTAJNY gmina Kiwity działka nr 38/1 o powierzchni 0,1000 ha (niezabudowana)

W Ó J T  G M I N Y   K I W I T Y

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie KLUTAJNY gmina Kiwity.

Działka nr 38/1 o powierzchni 0,1000 ha (niezabudowana)

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Nr KW OL1L/00029321/5

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń  i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi: 8.500,00 zł

 

Wadium wynosi: 1.700,00 zł

        

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godzinie 10ºº w siedzibie  Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5.

Wadium  należy wpłacić  w terminie do dnia 15 września 2017 r.(data wpływu  na rachunek Urzędu) w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kiwity Bank Millennium S.A. Lidzbark Warmiński Nr 14116022020000000061931366.

Wadium powinno być wniesione w gotówce.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Osobom, które wadium wpłaciły, a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiwity w pokoju nr 4, tel. 089 766 0922.

Ogłoszenie przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Kiwity, pod adresem:

http://gminakiwity.pl

Wójt

Wiesław Tkaczuk