Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

W Y K A Z Nr GKŚO.III.6845.4.6.2017 nieruchomości mienia komunalnego, położone w obrębie KIWITY, Gmina Kiwity – przeznaczone do dzierżawy.

W Y K A Z  Nr GKŚO.III.6845.4.6.2017

 

            Wójt Gminy, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26 października 2017 r. do dnia 16 listopada 2017 r., wykaz obejmujący nieruchomości mienia komunalnego, położone w obrębie  KIWITY, Gmina Kiwity – przeznaczone do dzierżawy.

 

1.  część działki nr 245  o powierzchni 243 m²

   Nr KW OL1L/00000510/8

 

-  rodzaj użytku i klasa

   R IIIb -   243 m²

 

-  wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m² gruntu wynosi 0,10 zł

-  przeznaczenie - pod uprawy warzywne i ogrodnicze

 

-  okres dzierżawy – na okres 3 lat

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiwity, pokój nr 4 tel. 89 766 0922.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na 21 dni, tj. od dnia 26 października 2017 r. do dnia   16 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń:

1) Urzędu Gminy w Kiwitach

2) Sołectwa w Kiwitach

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Kiwity, pod adresem:

http://gminakiwity.pl

 

Wójt 

Wiesłat Tkaczuk