Kategoria: Azbest

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Sprawozdanie z realizacji z realizacji zadnia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiwity” w 2017 roku.

Sprawozdanie z realizacji z realizacji zadnia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiwity” w 2017 roku.

Kiwity03 listopada 2017 r.


Sprawozdanie z realizacji z realizacji zadnia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiwity” w 2017 roku.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Gmina  Kiwity w 2017 roku zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GminyKiwity”. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy dotacji NR 00200/17/09022/OZ-LZ/D z póź.zm. zawartej w dniu 19.07.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a  Gminą Kiwity z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Kwota dofinansowania obejmowała 85% kosztów związanych z realizacją zadania w tym do 50% kosztów ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i do 35% ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostały 15% procentowy udział stanowił koszt własny właścicieli nieruchomości GminyKiwity. Łączny koszt całego zadania wyniósł 7680,85 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 6528,73zł.

W celu realizacji zadania GminaKiwity podpisała umowę z Wykonawcą firmą Z.G.K GRONEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W realizacji zadania uczestniczyły osoby fizyczne. Do zadania przystąpiło 9 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kiwity. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Żegoty, Samolubie , Tolniki Wielkie. W ramach zaplanowanego zadania zakres prac objął pakowanie, transport i utylizację, pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych.

W wyniku  realizacji zadania osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci usunięcia i unieszkodliwienia 13,07 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), z terenu Gminy Kiwity.Wykonawca zadanie zrealizował prawidłowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i  usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczeniu tereny z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  i sanitarnych.

 

Załączniki: