Kategoria: Roczne Stawki Podatków i Opłat 2018

Ogłoszono przez Michał Pasynek

PODATEK ROLNY

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres a okres 11 kwartałów będącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r. wyniosi 52,49zł za 1 dt. (MP.2017.958)


 

podatek rolny wynosi

 

52,49 zł x 2,5q = 131,225 zł 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego .

 

52,49 zł x 5,0 q = 262,45- dla pozostałych gruntów , od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych.

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1892)

opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl art. 2 ust. 1 w/w ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa

w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki,

nieposiadającej osobowości prawnej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powyższej ustawy, podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni,

rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do

okręgu podatkowego;

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 w/w ustawy, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q

żyta,

2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok

podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w

terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy