Kategoria: Roczne Stawki Podatków i Opłat 2018

Ogłoszono przez Michał Pasynek

PODATEK LEŚNY

Komunikat

Prezesa GUS z 20 października 2017 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ) ogłasza się wysokość średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.,2017 poz. 963), wskaźnik ten wyniósł 197,06 zł za 1 m3. stawka podatku leśnego 2018 r. wynosi zł

 0,220 m3 x197,06 zł = 43,3532 zł

od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna – stawka podatku 43,3532 zł

dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka

wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %, a zatem wynosi 21,6766 zł

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017r.,

poz. 1821) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną

0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze

trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków

narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

W myśl art. 4 ust. 4 w/w ustawy, średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa powyżej, ustala się na

podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.