Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Remont drogi powiatowej nr 1535N

 

 

GKŚO.I.6220.4.2018                                                                                  Kiwity, 11.04.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.)

 

Wójt Gminy Kiwity

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: GKŚO.I.6220.4.2018 z dnia 11.04.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 „Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński – Jeziorany od km 0+000 do km 6+427 – Teren gminy Lidzbark Warmiński”,

„Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński – Jeziorany od km 6+427 – do km 14+233 teren gminy Kiwity”

 

     Z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity, 11-106 Kiwity 28, pok. Nr 2 w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                                                          Wójt

 

                                                                                              Wiesław Tkaczuk