Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 

GKŚO.I.6220.3.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

     Na podstawie  art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 16.04.2018 r. zostało wszczęte na wniosek Jerzego Winiarka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego obręb Samolubie , gmina Kiwity, działka nr 80/11 oraz część działki nr 79.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie oraz złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kiwity, pok. Nr 2, w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kiwity, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz miejscu planowanej inwestycji tj. wsi Samolubie.

 

                                                                                     Wójt

 

                                                                           Wiesław Tkaczuk