Kategoria: Organizacje Pozarządowe - Konkursy

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu, promocji gminy, w tym współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie Nr 20/18

Wójta Gminy Kiwity

z dnia 10 maja 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018                      z zakresu, promocji gminy , w tym współpracy gminy  ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw  oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.                         poz. 1875 z póź. zm.) , art.11 ust.2 ,art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                   i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z póź.zm ) oraz §13 ust.1 uchwały Nr XXV/145/17 Rady Gminy Kiwity                                       z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

 

 

zarządzam , co następuje

 

 

§1.

 

1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki ,promocji gminy , w tym współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 1. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania wraz                z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji .
 2. Treść ogłoszenia konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

 

Ogłoszenie konkursu na zadania publiczne następuje poprzez umieszczenie :

 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kiwity.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                          Wójt

 

 

Wiesław Tkaczuk

 

                                                             Załącznik

                                                                                                 do Zarządzenia Nr 20/18

                                                                                                                       Wójta Gminy Kiwity

                                                                                               z dnia 10 maja 2018 r.

                          

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

na zadania publiczne Gminy Kiwity w roku 2018 z zakresu i ,promocji gminy , w tym współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw , oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

1. RODZAJ ZADANIA :

                                                                                      

    1) PROMOCJA GMINY , w tym

 

 1. działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

                        

Na realizację w/w zadania wyłonionego w konkursie zostanie przeznaczona kwota                                   4.000 zł

 

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeznaczono kwotę  4.000 zł

 

2)  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

 1. Świetlica Wiejska  w Czarnym Kierzu zapleczem aktywności mieszkańców

 

Na realizację w/w zadania wyłonionego w konkursie zostanie przeznaczona kwota                                   2.000 zł

 

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przeznaczono kwotę  2.000 zł

 

Łącznie na realizację zadań własnych gminy wyłonionych w konkursie                                                    zostanie przeznaczona kwota 6.000 zł. 

                  

2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI  I  WYMOGI FORMALNE SKŁADANIA OFERT.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia             2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U. z 2018 r.,poz. 450 z póź.zm/, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wg. wzoru oferty ustalonego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RODZINY, PRACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016 r, poz. 1300 )wzory dostępne w Urzędzie Gminy Kiwity –              u Sekretarza ,

 

    1. Oferta powinna zawierać :

 

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz                      z opisem planowanego działania,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. w przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji pozarządowych lub uprawnionych podmiotów wskazanie działań, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty oraz sposobu ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.

 

    1. 2) Do oferty należy dołączyć:
    2.  
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów ,
 3. aktualny statut podmiotu ,
 4. dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu /w przypadku   fundacji  i stowarzyszeń  - aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego z ostatnich  trzech miesięcy, w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący  kościelną osobę prawną, np. Caritas, parafię/
 5. aktualne pełnomocnictwa zarządu głównego /lub innego organu wykonawczego/ do składania wniosku o dotację na realizację określonego zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy/,
 6. sprawozdanie z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w wypadku krótszej działalności, za miniony okres, w tym sprawozdania finansowe.

 

         3) W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, podmioty występujące    o  dotację powinny dodatkowo potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

 

Uwaga ! Jeżeli w Urzędzie Gminy Kiwity znajdują się aktualne dokumenty wymienione jako załączniki  , w ofercie należy to napisać , i w takim wypadku nie dołączać ich.

 

1) Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wykonawcy ,

2)Szczegółowe i ostateczne warunki przekazania dotacji , realizacji i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy wykonawcą zadania a Wójtem Gminy Kiwity.

3)Umowa zawierana jest zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA RODZINY, PRACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016 r, poz. 1300 z póź.zm)

4)Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu MINISTRA RODZINY, PRACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016 r, poz. 1300 z póź.zm ).

 

3.   TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Warunki realizacji zadania :

 

 1. zadania mogą realizować te organizacje , których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem ,
 2. zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kiwity.

 

Termin realizacji zadania

 

Do konkursu mogą być składane oferty, w których realizacja zadania rozpocznie się w roku 2018            i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2018 r.

 

 Termin składania ofert

Złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiwity , Kiwity 28 , 11-106 Kiwity pok. Nr 1 ( osobiście lub pocztą tradycyjną )  

4. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 

Tryb wyboru ofert jest następujący:

 

   1. oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym
   2. nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie   niekompletnym,
   3. braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej,
   4. oferty oceniane są według kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu ,
   5. po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy      dokonuje zaopiniowania ofert ,
   6. decyzję o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej,
   7. o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są telefonicznie ,
   8. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Kryteria stosowane przy wyborze ofert :

 

          a. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty      określone w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

b. przedstawiona  kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, będą realizować zadanie publiczne;

d. w przypadku, wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji uwzględniany będzie planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie ,udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 1. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 2. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 

1. Wójt Gminy unieważni konkurs jeżeli :

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu,

 

2. Oferty należy składać odrębnie na każde wymienione w konkursie zadanie ,

3. Jeżeli jeden podmiot zechce złożyć oferty na dwa zadania z różnych zakresów wymagane załączniki można dołączyć do jednej oferty w pozostałych informując , że dołączono do oferty na zadanie z zakresu „…..”o nazwie „…..”

 

4. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem

„Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu …………………o nazwie ……………….2018”

                                                                                              nazwa zakresu                      nazwa zadania

     z podaniem pełnej nazwy podmiotu ubiegającego się o dotację ( pieczęć podmiotu ) wraz z dokładnym adresem .

5. Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty na posiedzeniu w dniu

      4 czerwca 2018 r. o godz. 10:30 i przedłoży wójtowi protokół z posiedzenia wraz z opinią                         ws. wyboru  najkorzystniejszej oferty,

6. Rozstrzygnięcie  konkursu ofert , zostanie podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie ogłoszenia  na stronie internetowej BIP  http://bip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

7. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie,

8. Osoba do kontaktu : Aleksandra Zmitrowicz ,  tel. 89 -766-09-95 .

 

 

 

 

Załączniki: