Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Budowa budynku inwentarskiego obręb Samolubie, gmina Kiwity, działka nr 80/11 oraz część działki 79

 

 

GKŚO.I.6220.5.2018    

                                                                              Kiwity, 14.05.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.)

 

Wójt Gminy Kiwity

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: GKŚO.I.6220.5.2018 z dnia 14.05.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego obręb Samolubie, gmina Kiwity, działka nr 80/11 oraz część działki 79

 

     Z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity, 11-106 Kiwity 28, pok. Nr 2 w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                                                          Wójt

 

                                                                                              Wiesław Tkaczuk