Budżet 2015

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała Budżetowa 2015

Uchwała Nr II/11/14
Rady Gminy Kiwity
z dnia 19 grudnia 2014r.
   
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2015 r.

   

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 10 607 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 10 030 049 zł,
     dochody majątkowe w wysokości 577 241 zł.


§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 670 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 578 568 zł,
     wydatki majątkowe w wysokości     1 092 000 zł.
1.    Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 040 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 701 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3.    Dochody i wydatki związane z realizacją:
      - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
     
§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 063 278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 569 519 zł., oraz kredytów w wysokości 493 759 zł.


§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 223 278 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1)    finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł;
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 493 759zł;
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000 zł.


§ 6

1.    Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232):
1.    dochody w wysokości 4 000 zł,
2.    wydatki w wysokości 4 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.


§ 9

1.    Rezerwa ogólna wynosi 50 000 zł.
2.    Rezerwa celowa w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
1)     finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 


2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1)   dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

          
§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                                                                        
Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Alchimowicz

Załączniki: