Plany Łowieckie

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Plany Łowieckie

ROCZNE PLANY ŁOWIECKIE
 
Roczne Plany Łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich , po zasięgnięciu opinii wójta i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 , z zastrzeżeniem ust.1a  - ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 2168 z póń.zm ) „Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego”
ust.1a. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki tylko wtedy, gdy żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem i tylko do czasu złożenia oferty przez koło łowieckie.


 OPINIOWANIE ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH PRZEZ  WÓJTA GMINY KIWITY

WNIOSKODAWCA 
Koło łowieckie
WYMAGANE DOKUMENTY DO WYDANIA OPINII 
Wniosek koła łowieckiego o zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego wraz z załącznikiem
- wniosek powinie być podpisany przez osobę upoważnioną
- rocznym planem łowieckim na dany rok gospodarczy ustalony przez koło łowieckie ,
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

 Wzór wniosku o wydanie opinii wójta do pobrania <WNIOSEK O ZASIĘGNIĘCIE OPINII>
TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego załatwianie spraw nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego bądź sprawdzającego odbywa się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uwaga – Wnioski niekompletne , nie uzupełnione w wyznaczonym przez Urząd terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie opinii w formie postanowienia Wójta .
OPŁATY
1.    Wniosek jest wolny od opłat.
2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopiê: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstêpnemu, zstêpnemu lub rodzeñstwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóńniej w dniu składania wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie Wójta , stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ,  terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kiwity.
 
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie /Dz. U.   z   2015 r. poz. 2168 z póź.zm/
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267 , z póź.zm /
Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki: