Karta Dużej Rodziny

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY


  Urząd Gminy w Kiwitach informuje, że w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1863  ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1954). Nowe przepisy wprowadziły zmiany w zakresie zasad przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposobu przyznawania im uprawnień oraz sposobu realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.
W związku z tym od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z ustawą ,która zastąpiła dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych uprawnione rodziny wielodzietne, oprócz nowego formularza wniosku muszą dołączyć stosowne oświadczenia oraz przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do przyznania Karty.
Ustawa gwarantuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny m.in. 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców i małżonków rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę
na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Wykaz zniżek i lista miejsc zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
oraz na stronach www.rodzina.gov.pl   oraz www.empatia.mpips.gov.pl.
Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. (źródło: http://www.mpips.gov.pl/).

Prawo do posiadania karty

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego -   w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem ( oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce;)
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, ze zm.).

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
5. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta  długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ( posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: a)  zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub, b)  zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub,c)  wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,)ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
6. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny       wielodzietnej
7. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
8. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
9. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

10.  Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ) nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem,(oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce )nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
7) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa
w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY ( KDR)
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, a w szczególności:
1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8. W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wymienionymi wyżej dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.( za pomocą urządzeń teletransmisji danych np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).
10. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku dołącza się zeskanowane dokumenty, o których mowa wyżej.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).


WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
O WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY ( KDR)
1. dokument potwierdzający tożsamość
2.  w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
3. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ( za pomocą urządzeń teletransmisji danych np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).


UWAGA!

1. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.
2. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 16 lub  pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Kiwity, www.rodzina.gov.pl ,  www.mpips.gov.pl.
3. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kiwity, pokój nr. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00 ( tel. 89 766 09 93).
4. Karta jest przyznawana bezpłatnie.
5. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia:
oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy  rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku
do co najmniej   trojga dzieci;
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu  dziecka

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
7. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty
8. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości  - 9,21 zł.
9. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.
10. W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty
z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
11. W przypadku przyznania Nowej Karty - w związku ze zmianą danych zawartych w karcie lub zmianą miejsca zamieszkania - oraz w przypadku wydania jej duplikatu, dotychczas posiadana karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez pracownika urzędu.
12. W przypadku braku możliwości zwrotu Karty z uwagi na kradzież, zgubę lub utratę jej w inny sposób, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie,  załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty. Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r.,poz. 1954).

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kiwity.


Źródło: www.uw.olsztyn.pl