Dofinansowanie Podręczników

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 (wyprawka szkolna).

WYPRAWKA SZKOLNA 2015


Wójt Gminy Kiwity informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

1.    Uczniom  rozpoczynającym  naukę  w  roku szkolnym 2015/2016 w klasie III szkoły podstawowej.  ( wniosek nr 1 )

- kryterium dochodowe w 2015 r. wynosi 574 zł.

     2. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
         o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o       
         systemie oświaty:  ( wniosek nr 2)

         - słabowidzącym,
         - niesłyszącym,
         - słabosłyszącym,
         - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim
         - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
           znacznym,
         - z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
         - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
         - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z
            niepełnośprawności jest niepełnośprawność  wymieniona powyżej.


Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy a także nauczyciel, pracownik socjalny GOPS lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego, składają wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do Dyrektora Szkoły.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - DO DNIA 10.09.2015 r.

Załączniki: