STYPENDIUM SZKOLNE

Ogłoszono przez Michał Pasynek

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
UPŁYWA DNIA
15 WRZEŚNIA 2016 r.
(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego)

SKŁADANIE WNIOSKÓW – URZĄD GMINY KIWITY
POKÓJ NR 11
W GODZ. 7-15
 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie bądź oświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów netto za miesiąc sierpień 2016 r. ( miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

W przypadku oświadczenia o dochodach konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Druki oświadczeń można pobrać w pok. nr 11.

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim nie muszą przedkładać zaświadczeń o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Załączniki: