Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

UCHWAŁA Nr XXXVII/225/14
RADY GMINY KIWITY
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity.

Na podstawie art. 403 ust.5 ,6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232  z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

 

§1.1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kiwity na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity .
2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w  umowie zawartej pomiędzy Gminą Kiwity reprezentowaną przez wójta , a wnioskodawcą przyznania dotacji.
4. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu gminy.

§ 2. Wysokość środków na dotację  :
1) w roku 2014 określona została w budżecie gminy na rok 2014,
2) w latach następnych wynikać będzie z wysokości określonej w budżecie gminy na dany rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kiwity

Cezary Alchimowicz

Załączniki: