PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2017 ROKU

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

7) autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
1) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,

2) jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,

3) posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy
1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
2) Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
3) Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych
1) pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
4) Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6.


Stawki podatku od środków transportowych
1) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych
2) Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.


Miejsce złożenia dokumentów
1) Sekretariat Urzędu Gminy Kiwity - pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek – piątek w godz. 7.00- 14.30 lub w pokoju Nr 9
Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kiwity

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
1) Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
2) Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Kiwitach:


Bank Millennium S.A.
w Lidzbarku Warmińskim
04 1160 2202 0000 0000 6193 1352

3) Jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie płatności podatku lub raty, nie później niż po upływie 30 dni wystawiane jest upomnienie. Koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł i określa je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
4) W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, nie wcześniej niż 30 dni a nie później niż 60 dni od dnia doręczenia upomnienia wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Załączniki:

  • DT-1A

    : 645.2 KB

  • DT-1

    : 649.72 KB