REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Ogłoszono przez Michał Pasynek

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.


W REJESTRZE WPISUJE SIĘ W ODRĘBNYCH RUBRYKACH NASTĘPUJĄCE DANE I INFORMACJE:

1) rubryka pierwsza - numer wpisu do rejestru;
2) rubryka druga - datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
3) rubryka trzecia - pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu;
4) rubryka czwarta - skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
5) rubryka piąta - siedzibę i adres instytucji kultury;
6) rubryka szósta - oznaczenie organizatora instytucji kultury;
7) rubryka siódma - oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
8) rubryka ósma - akt o utworzeniu instytucji kultury;
9) rubryka dziewiąta - akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

 

DANE ZAWARTE W REJESTRZE UDOSTĘPNIANE SĄ PRZEZ:

1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,

2) Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr znajduje się u Sekretarza Gminy Kiwity .

Załączniki: