Kwalifikacja Wojskowa

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Wójt Gminy Kiwity informuje, że ze zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniu 6 lutego 2017 r. od godziny 8.00 odbędzie się  kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej
z terenu Gminy Kiwity. Dla kobiet wyznaczono dzień 14 lutego 2017 roku. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Wierzbickiego 3A - Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, tel. 601 795 798.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. Należy również zabrać ze sobą (jeżeli ktoś posiada) prawo jazdy.

 

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym Wójta Gminy – pok. nr 6, tel. 89 766 09 93. Zgłosić powinna to najpóźniej
w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. (należy przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się). Wójt określi wtedy nowy termin stawiennictwa.

 

PAMIĘTAĆ NALEŻY

 

Iż, w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

O kwalifikacji wojskowej informują Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 roku oraz wezwania imienne, które to zostaną dostarczone podlegającym kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu
.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ww obwieszczeniem.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. dostępne jest w załączniku w formacie PDF.