Budżet 2017

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/112/16

Rady Gminy Kiwity

z dnia 22 grudnia 2016r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)


 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 14 674 146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 13 856 470 zł,
dochody majątkowe w wysokości 
817 676 zł.

 

§ 2

 

Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 745 511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 429 291 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 
1 316 220 zł.

 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1 267 090 zł., zgodnie
  z załącznikiem nr 3.

 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 036 090 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 3

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 71 365 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z kredytów w wysokości 71 365 zł.

 

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 275 365 zł, rozchody w wysokości 204 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 5

 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000 zł;

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 71 365 zł;

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 204 000 zł.


 

§ 6


 

 1. Ustala się dochody w kwocie 27 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


 

§ 7


 

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.):

   1. dochody w wysokości 5 000 zł,

   2. wydatki w wysokości 5 000 zł.


 

§ 8


 

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 298 000 zł i wydatki 298 000 związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)


 

§ 9


 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

 

 

§ 10

 

    1. Rezerwa ogólna wynosi 46 500 zł.

    2. Rezerwa celowa w wysokości 43 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

 


 

§ 11


 

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

 

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załączniki: