Sprawozdanie - organizacje pozarządowe

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Obowiązek składania sprawozdania wynika z art.5a ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2016 r. , poz.1817 z póź.zm. )

 

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”

 

 

Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego za rok 2016 .

 

Program współpracy na 2016 r. został uchwalony uchwałą Nr IX/56/15 Rady Gminy Kiwity
z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok .

 

Program powstał po konsultacjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kiwity. Konsultacje miały miejsce w dniu 9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity.

 

 

Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi , służyć temu ma wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi wypracowane zostały zadania priorytetowe będące zadaniami własnymi gminy , które mogą być realizowane poprzez powierzenie ich wykonania organizacjom lub wsparcie organizacji w realizacji zadań.

 

Zadania zrealizowane w roku 2016 to :

 

 

  1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki :

 

  1. organizacja i zabezpieczenie współzawodnictwa  , imprez sportowych , rekreacyjnych , turystycznych na terenie Gminy Kiwity. Reprezentowanie Gminy Kiwity w rozgrywkach sportowych na zewnątrz.

 

Zadanie zrealizowane zostało przez stowarzyszenie Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „DELTA”                    z siedzibą w Kiwitach w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2016 r. - na kwotę 2 000 zł .  Zadanie zrealizowano w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy .

 

W ramach realizacji tego zadania m.in. :

 

zorganizowano gminne imprezy sportowe i rekreacyjne na stałe wpisane w kalendarz rozgrywek ,  takie jak :

 

a) Gminny Halowy Turniej Sportowy Piłki Siatkowej ,

b) Gminny Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości ,

c) Gminny Turniej Piłki Nożnej na obiekcie „Orlik 2012”

d) Gminny Turniej Piłki Nożnej Sołectw ,

e) Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kiwity.

Gmina Kiwity była reprezentowana w wojewódzkim Turnieju ZLZS w Piłce siatkowej Mężczyzn , zakupiono sprzęt sportowy oraz nagrody na potrzeby realizacji zadania .

  1. organizacja czasu wolnego mieszkańców Gminy Kiwity z wykorzystaniem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kiwitach oraz boisk szkolnych.

Zadanie zrealizowane zostało przez stowarzyszenie Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „DELTA”   z siedzibą w Kiwitach w okresach od 1 do 30 kwietnia 2016 r. oraz od 1 października do 15 grudnia 2016 r.                      , na kwotę 2 000 zł . Zadanie zrealizowano w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy .

 

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół  w Kiwitach , młodzieży szkół średnich oraz dorosłych . Przeprowadzono cykl zajęć sportowych tj. siatkówka , piłka nożna , zajęcia ogólnoruchowe na boisku „Orlik 2012”przy Zespole Szkół oraz w sezonie jesienno-zimowym w szkolnej hali sportowej.

 

Łącznie przeprowadzono 42 godziny zajęć sportowych oraz zakupiono sprzęt do realizacji zadania.

 

  1. w zakresie promocji gminy :

współpraca gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Zadanie o nazwie „ W Europie – bliżej siebie”  zrealizowane zostało przez stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności z siedzibą w Krekolach ” w okresie   od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.  , na kwotę 17 010 zł ,  z czego 4 000 zł stanowiły środki budżetu gminy .                                                                                                                                            

Projekt skierowany został do mieszkańców Gminy Kiwity , członków stowarzyszenia , wolontariuszy .

 

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano min:

 

1 spotkanie organizacyjne oraz 3  spotkania po 2 godziny  – warsztaty poprzedzające przyjęcie partnerów z Niemiec i Litwy w Krekolandii . Warsztaty poświęcone były nauce podstawowych zwrotów w języku niemieckim i litewskim  oraz zapoznaniu uczestników z tradycją i  kulturą partnerów.

 

Przyjęcie partnerów z Niemiec i Litwy w Krekolach od dnia 19 do 23 maja 2016 r.

Partnerzy z Niemiec i Litwy wzięli udział w zorganizowanych przedsięwzięciach tj. obchodach 25-rocznicy podpisania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17.06.1991 r. Wójt Gminy Kiwity uczestniczył czynnie w przyjęciu delegacji z Niemiec i Litwy oraz objął patronat nad współpracą międzynarodową na gruncie lokalnym. Partnerzy zwiedzali okoliczne atrakcje turystyczne tj. Lidzbark Warmiński , zamek Biskupów Warmińskich wraz ze spływem gondolami po rzece Łynie , zwiedzali Termy Warmińskie .

Głównym punktem pobytu delegacji partnerskich był „Dzień Polski” w Krekolach  ( 21.05.2016 r.) zorganizowany wspólnie z Proboszczem Parafii Krekole w związku z 700- tną rocznicą budowy Kościoła w Krekolach.  Zwieńczeniem „Dnia Polski” był Festiwal Piosenki Amatorskiej w Krekolandii.

 

– W dniach od 1do15 czerwca  2016 r. odbyły się spotkania członków Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” oraz beneficjentów projektu podsumowujące realizację założonych zadań

  1. w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych

 

Zadanie o nazwie „Świetlica w Czarnym Kierzu zapleczem aktywności społecznej”  zrealizowane zostało przez stowarzyszenie „Czarny Kierz ” w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 grudnia 2016 r.                                      ,   na kwotę  łączną 2 790 zł ,  z czego 2000 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu gminy .

W ramach realizacji zadania zorganizowano :

 

  1. weekendowe zajęcia świetlicowe – warsztaty sztuki manualnej w okresie od maja do grudnia ,
  2. warsztaty - przygotowanie do Dożynek – wrzesień
  3. zabawę Andrzejkową dla ok. 40 osób .

 

Wyłonienie wszystkich wykonawców zadań nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert . Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 4 marca 2016 r.

 

W roku 2016 Gmina Kiwity przekazała łącznie na realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym 10 000 zł.  , z czego 6 000 zł przekazano na wsparcie realizacji zadań i  4 000 zł na powierzenie realizacji zadań.

 

Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Kiwity na XXI posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska/

                         

Opracowała A. Zmitrowicz

Kiwity 16 kwietnia 2017 r.