KDR ZMIANY

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

 

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Dotychczas wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym
w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Obecnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454), które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r. określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku. Oznacza to,  że wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 20 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przykładowy wzór wniosku oraz przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/komunikaty-dla-samorzadu/#akapit22
 

 1. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu
  na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 3. Druki w wersji elektronicznej (do pobrania i wydrukowania) można pobrać ze strony  http://bip.kiwity.warmia.mazury.pl/,  dotyczącej Karty Dużej Rodziny,
   lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej -http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
 4. Wnioski  i druki oświadczeń w wersji papierowej można pobrać również  w Urzędzie Gminy
  w Kiwitach w pokoju nr 6 .
 5. Wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek. Wniosek należy wypełnić wielkimi literami.
 6. Wypełnione  i podpisane wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w  Kiwitach, pokój nr. 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00 ( tel. 89 766 09 93)   lub

 

 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl , opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres

 

 1. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
 2. W przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia Kart można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu,
  za który pobierana jest opłata. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy  w Kiwitach
  lub w kasie Urzędu (pok. Nr 9).
 3. Dodatkowe informacje oraz lista partnerów programu KDR znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ lub www.rodzina.gov.pl

 

 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej -
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka.
( art. 37 ust. 2  - osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać
w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli: 1) uczy się:
a) w szkole,b) (uchylona),c) w uczelni,d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,b) (uchylona),c) w uczelni,d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego).

5) ) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia- osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone
o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych potwierdzających to prawo, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej

 

Wniosek i dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie
za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 1. Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  W przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.
 2. Do wniosku dołącza się:

1) oryginały dokumentów wymagane dla wniosku w postaci papierowej, przesłane w postaci elektronicznej

 lub

2) elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP1
 

3.  W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.

 

4.  Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą
a członkami rodziny wielodzietnej.

5.  W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych
w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

6. Wójt  może wezwać wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Podstawa prawna:
 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016.785 t.j. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U.2017.1454).

Informacje ogólne:  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnychPrzysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.
Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Załączniki: