GOPS

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Informacja w sprawie żywności

OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W KIWITACH

w sprawie

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, Podprogram 2017
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

            Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Rozpoczęła się już realizacja Podprogramu 2017, w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

            Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach , informuje, że prowadzi weryfikację osób
i rodzin do Programu. Osoby zainteresowane tą formą pomocy, które nie zostały objęte weryfikacją proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka, w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7
00 do 1500, pierwsza weryfikacja, która trwała do dnia 31.08.2017 r. została zakończona. Z kolei od miesiąca grudnia 2017r. nastąpi kolejna weryfikacja i wydawanie zaświadczeń, osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 89 766-09-47.

Na terenie gminy Kiwity miejscem wydawania żywności przez cały okres trwania Programu będzie Parafia Św. Jana Ewangelisty w Żegotach - ( w byłym budynku szkoły), oraz Parafia Św. Piotra i Pawła w Kiwitach – (plebania).

            I tura wydawania żywności odbędzie się w miesiącu październiku 2017 r.