Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty

Numer zamówienia: GKŚO.I.271.4.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kiwity

TED/UZP: 567173-N-2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego projektu:

 

Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty

 

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego.

 

Gmina  Kiwity

11-106 Kiwity 28

tel./fax: 0-89 766 0995

godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

www.bip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska/

e-mail: sekretariat@gminakiwity.pl

 

II. Tryb zamówienia.

 

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.)

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

www.bip.kiwity.warmia.mazury.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup używanego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegotach gm. Kiwity.

Podstawowe dane pojazdu:

- rok produkcji nie starszy niż 1999 rok,

- napęd minimum 4x2 z blokadą mostu,

- silnik o mocy nie mniejszej niż 250 KM,

- skrzynia biegów manualna,

- DMC od 15000KG do 17 000 KG,

- pojazd nie przerabiany, oryginalnie przystosowany do ruchu prawoskrętnego, bezwypadkowy, sprawny technicznie.

 Szczegółowy opis oraz warunki sprzętowe i techniczne przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna pojazdu - Zał. Nr 7 do SIWZ.

 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

1. Termin wydania pojazdu po podpisaniu umowy – zgodnie ze złożoną ofertą, maksymalny termin 30 dni.

2. Termin płatności faktury:

- 50% wartości pojazdu w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru – bez uwag,

- 50 % wartości pojazdu w terminie do dnia 31.03.2018 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

O udzielenie  zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 2 dostawy samochodu strażackiego o wartości minimum 180 000,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

1. Ocena wstępna wszystkich Wykonawców.

1) Na potrzeby wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 3A, 3B do niniejszej SIWZ)

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w ppkt 1)  w formie oryginału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 1),  w formie oryginału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub oświadczenie mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców).

3) Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Zmawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu  umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) Dokumentem, o którym mowa w ppkt 3) jest w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób należy złożyć w oryginale – wzór załącznik nr 3A do SIWZ.

 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1).

2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ).

2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3) W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przepisów nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. zamieszczonymi na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

4) W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 3. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 

 1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia): 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych\płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 Należy złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Należy udokumentować, co najmniej 2 dostawy samochodu strażackiego o wartości minimum 180 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty - wg  wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 (cały) niniejszego rozdziału  – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3) Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

IX. Informacja na temat wadium.

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zamawiający dokona oceny ofert w postępowaniu na podstawie następujących kryteriów oceny:

1. cena oferty (brutto)  – o wadze 60%. 

2. termin dostawy – o wadze 30%

3. przebieg pojazdu – o wadze 10%

 

 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert.

 

Termin składania ofert do dnia 18.08.2017r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 10.10 w pok. nr 5.

Adres składania ofert:

Urząd Gminy Kiwity, Kiwity 28,11-106 Kiwity

 

XII. Termin związania ofertą.

 

30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt. 3 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt. 3.

 

 

Wójt,

Wiesław Tkaczuk